Naboinformasjon

Ambassaden blir et flott og åpent bygg med inkluderende byrom, en berikelse for bydelen og Oslo sentrum. Vi ser frem til en god dialog med naboene både gjennom byggeprosessen og når vi har flyttet inn.

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å bo, arbeide eller ferdes i nærheten av Ambassaden når byggeprosjektet pågår.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i dialog med oss, kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: ambassaden@fredensborg.no

Oktober 2022 — Funn av betongfundamenter

I forbindelse med uttak av masser mellom Ambassaden og Hansteens Gate er det avdekket en betydelig mengde betongkonstruksjoner i grunnen.

–Dette er gamle betongfundamenter til gamle gjerder og sikringstiltak. Disse konstruksjonene finnes det ikke gamle tegninger på, sier Ole Tobias Sundstøl, prosjektleder i Øst-Riv.

Arbeidet med å fjerne fundamentene er nå startet:

–Dette er et møysommelig arbeid da det også ligger strøm, vann og fjernvarme her. Vi tilstreber å utføre arbeidet så skånsomt og raskt som mulig, men må både pigge og bruke betongtygger.

Nå har gravearbeidet på øvre del av området nådd fjell, og noe av dette må fjernes for å lage trasse for ny VA og tekniske grøfter. Her er det totale omfanget fortsatt noe uklart.

Vi får fortløpende mer informasjon om omfang, men situasjonen i grunnen er uoversiktlig og vi forventer at arbeidene vil pågå ut november. Som alltid tilstreber vi fremdrift som er både skånsom og effektiv og forholder oss til støyforskrift og føringer gitt av bydelen gitt på prosjektet.

For at naboer skal oppleve arbeidet forutsigbart, vil pigging kun foregå mandager, onsdager og fredager i tidsrommet 0800–1100 og 1200–1700. Om det må pigges utenom disse tidene, skal det være kortvarig (15–20 min), og bare så lenge det er absolutt nødvendig for fremdrift.

Når vi starter med fjelluttak for grøftetraseer og traubunn tilstreber vi å pigge minst mulig, og da bare innenfor tidsrom oppgitt over. Det vil også bli noen sprengningsarbeider for å minimere piggingen, sier Sundstøl.

Juni 2022 — Ferdigstiller betongarbeidene i sommer

Progresjonen i arbeidet er god, og nå er stålarbeidene for den nye bæringen for kjelleretasjen ferdig.

-Hele bygningskroppen hviler nå på nye permanente bærekonstruksjoner, sier prosjektleder Ole Tobias Sundstøl.

Også stål- og betongkonstruksjon for ny femte etasje er i stor grad ferdig, og det er ventet at arbeidet over atriet fullføres i løpet av sommeren.

-Vi er svært fornøyd med fremgangen på støpearbeidene, og vi ferdigstiller nå fortløpende områder som overtas av byggentreprenør. Betongarbeidene pågår fortsatt for fullt, og det vil det gjøre frem til sommerferien. Gjennom sommerferien og i ukene etter vil det fortsatt pågå noe støpearbeider, men da i mye mindre volum, forteller Sundstøl.

Det er ventet at betongarbeidene i sin helhet er ferdigstilt i august.

I juni søkte Fredensborg om mindre endringer i den godkjente rammesøknaden fra 2020, etter dialog med Bymiljøetaten og Byantikvaren. Dette var nødvendig grunnet nye føringer for utomhusprosjektet.

De viktigste endringene er:

  • Rømningsvei: For å få rømningsvei fra lokaler i U2 fra fortau foreslås det etablert en nedsenket trapp i syd. Trappen er omgitt av plantebed, og vil være sikret med rekkverk i overkant og langs sidene i henhold til gjeldende regelverk. Det blir anlagt sittekanter langs plantebedene på hver side av trappen og den blir en integrert del av den helhetlige utformingen av uteanlegget, noe som også ivaretar fredningshensyn.
  • Parkering og avkjørsel: Plassen ved innkjøringen i øst mot Hansteens gate er justert noe i areal og funksjon på grunn av nye forutsetninger, med ny trafostasjon og oppstillingsplass i tilknytning til denne.
  • Sykkelparkering: Det samlede antall sykkelparkeringsplasser på terreng er økt fra 62 stk. til 86 stk. Sykkel P-plassenes plassering er noe justert i forhold til det som er vist i situasjonsplan til rammesøknad.
  • Overvannshåndtering: Prinsipper for overvannshåndtering er i prinsippet lik løsningen som er omsøkt tidligere, men er tilpasset plan for drift av utearealene, etter dialog med Bymiljøetaten.

Neste oppdatering kommer i oktober.

Mars 2022 — Yttervegger og kjellergulv er ferdigstøpt

Arbeidet fortsetter i henhold til tidsplanen, og alle stålarbeidene for bæring av underetasjen er i all hovedsak ferdigstilt. Det betyr at cirka 60 prosent av bygningskroppen nå hviler på nye permanente bærekonstruksjoner.

Betongarbeider pågår fortsatt for fullt, og det vil det gjøre uforminsket gjennom våren og inn mot sommeren.

- Vi er svært fornøyde med progresjonen på støpearbeidene, og i den perioden vi nå er inne i støpes det i snitt tre dager i uken. Vi har ferdigstilt støpningen av nye gulv i samtlige kjelleretasjer, og i løpet av mars vil også alle yttervegger være støpt. Dette er en viktig milepel for betongarbeidene, siden vi da endelig får en tett byggegrop, sier prosjektleder Ole Tobias Sundstøl i Øst-Riv.

Også rivningen av bygget på taket er avsluttet, og reetablering av ny 5.teasje er i god gang.

- Vi har startet arbeidet med å reise ny bærende stålkonstruksjon for yttervegger og tak, og vi støper første etappe av nye sjaktvegger denne uken. Arbeidet med etablering av bæresystem for ny 5.etasje vil pågå fremover og gjennom sommeren, sier Sundstøl.

Det vil dessverre fortsatt gjøres utomhus arbeider som vil skape og virvle opp en del støv, men dette vil roe seg utover våren.

Også arbeidene på og inni selve bygget har hatt fin fremdrift og blant annet nærmer vi oss ferdigstillelse av isolering og taktekking på takterrassen.

- 23. mai så håper vi å montere glassfasadene på takterrassen, mens beslagene på eksisterende gesims monteres etter påske. Også innvendig ser vi stor fremgang; vi kompletterer arbeidet med tak og funksjonsvegger nå, vil snart begynne med Terrazzogulvet i resepsjonene, sier han videre.

Arbeidet som ventes utført de kommende ukene er, utforinger av yttervegger, nye døråpninger i betongvegger og nye tekniske føringer internt i bygget.

Desember 2021 — God progresjon

I november ble siste sprengning gjort og Ambassade-prosjektet legger nå en krevende og støyende fase bak seg.

­- Vi skøyt vår siste salve for snart en måned siden, og er nå også ferdige med piggejobben. Vi vil i ukene frem mot jul ferdigstille oppdriftsforankringen og boringen. Dette medfører betydelig reduksjon i både støy og tungtransporttrafikk, forteller Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Utviklingen betyr at prosjektet fortsatt er i tråd med tidsplanen og de har ikke møtt på uforutsette utfordringer av betydelig art. Også stålarbeider i forbindelse med den nye bæringen er nær ferdigstilt, og rivningen på taket ferdigstilles i midten av desember.

­- Betongarbeider pågår fortsatt for fullt, og det vil det gjøre i cirka seks måneder fremover. Vi har støpt over halve det nye kjellergulvet, og er på god vei med nye vegger og søyler, sier Lindseth.

Kranen som er reist på Ambassade-området blir stående et godt stykke ut i neste år i forbindelse med etablering av ny 5.etasje.

­- Dette arbeidet er så smått påbegynt, og vi planlegger å starte med de konstruksjonsmessige arbeidene i januar og februar. Vi er godt fornøyde med progresjonen på prosjektet og forventer at naboer utsettes for mindre støy og tungtransport fremover.

September 2021 — Følger tidsplanen

Totalrenoveringen av Ambassaden går etter planen og snart er arbeidet med fjelluttak ferdig.

­- Vi er godt fornøyd med progresjonen. Sommerens store prosjekt, fjelluttaket under bygget, er forventet ferdigstilt i løpet av høsten. Arbeidet vil fortsette med samme intensitet som i dag, med utlasting og 2–3 sprengninger om dagen. Støybildet vil være likt som det har vært etter sommeren, forteller Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Taket står for tur

Betongarbeider pågår for fullt, og det er per dags dato støpt cirka 250 kubikk fordelt på gulv og vegger.

- Disse arbeidene vil øke noe i intensitet, og det planlegges for 2–3 støpedager i uken i perioden som kommer, sier Lindseth videre.

I løpet av september vil det reises en kran på prosjektet. Denne blir plassert inne på riggområdet i krysset Løkkeveien/Hansteensgate.

- Kranen er en del av riggarbeidene som gjøres i forbindelse med pågående takarbeider. Vi vil også starte arbeidet med å rive de gamle takoppbyggene. Det forventes noe støy fra arbeidene, da vegger er av betong og skal sages og pigges.

Disse arbeidene vil pågå ut november.

Redusert fremkommelighet

I forbindelse med omleggingen av en høyspentledning langs fasaden mot Henrik Ibsens gate, vil det bli graving og arbeider på utsiden av anleggsgjerdet en tid fremover.

- Ny høyspenttrasé vil strekke seg fra hjørnet Henrik Ibsens gate/Hansteens gate og frem til hjørnet Henrik Ibsens gate/Løkkeveien. Det er bredt gangfelt hele veien, men det blir i perioden noe redusert fremkommelighet.

Avdelingslederen håper denne løsningen blir tilfredsstillende, og beklager eventuelle problemer dette medfører.

- Ønsket er jo alltid å redusere løsninger som går ut over andres ferdsel mest mulig, men vi håper på forståelse for dette arbeidet. Og til slutt vil jeg igjen gjerne takke for all forståelse som naboer og andre berørte viser, avslutter Lindseth.

Juni 2021 — Sommer på Ambassaden

Det nærmer seg ferietid — og her er oppdatert informasjon til alle beboere og andre som ferdes i nærområdet rundt Ambassaden.

– Fjelluttaket under ambassaden går som planlagt, og vi er i rute til å ferdigstille dette i september–oktober, forteller Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet på Ambassaden.

Redusert drift

– Vi har siden sist oppdatering redusert bemanningen innen bergsprenging ned til én mann — og det blir nå skutt to-tre salver daglig, sier Lindseth.

– Vi har også avsluttet kveldsarbeidet som vi varslet om tidligere.

Lindseth forteller at byggeprosjektet tar sommerferie fra sprengningsarbeidene i ukene 28–30. Det vil i denne perioden være redusert drift i prosjektet.

– Det må nok likevel forventes noe støyende arbeider, samt transport til og fra byggeplassen med lastebiler.

Betongarbeid

Stål- og betongarbeidet i prosjektet er nå godt i gang — og det etableres i disse dager permanent bæring under de eksisterende ytterveggene.

– Vi er i tillegg i gang med å støpe tekniske kulverter og ny bunnplate i kjelleren, sier Lindseth.

– Betongarbeidene vil pågå gjennom sommeren, men også her med redusert drift i de nevnte ukene 28–30.

Stor takk

Thomas Lindseth forteller videre at byggeprosjektet vil være bemannet gjennom hele sommeren — og at eventuelle henvendelser vil kunne besvares fortløpende.

– Vi har hatt dialog med et par av naboene vedrørende sprenging og rystelser. Vi kan informere om at rystelsesmålere viser tilfredsstillende lave verdier — og langt under det som kan føre til skader.

Lindseth presiserer at prosjektet har lagt vekt på trafikksikkerhet gjennom hele byggeperioden, med en egen skiltplan og god dialog med de aktuelle etater. I tillegg har prosjektledelsen vært i tett dialog med Wang Toppidrett — en videregående skole som er nærmeste nabo til prosjektets innkjøringsport.

– Vi opplever denne dialogen som veldig god — og er svært tilfreds med hensynet folk tar når de ferdes rundt anlegget vårt. Vi vil derfor benytte anledningen til å gi alle en stor takk for den respekten som blir utvist rundt tungtransporten som nå foregår, avslutter Thomas Lindseth hos Øst-Riv.

April 2021 — Høy aktivitet og god fremdrift på ambassaden

-Vi har lagt bak oss et par svært hektiske måneder når det gjelder fjelluttak. Dette innebærer dessverre noe støy og økt lastebilaktivitet. Fremdriften har imidlertid vært god og mot sommeren vil aktiviteten bli noe mindre enn den er i dag. Vi regner med å være helt ferdig med fjelluttaket i september/oktober, sier Tomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv måler kontinuerlig rystelser i området som følge av sprengningsarbeidene, som så langt viser tilfredsstillende lave verdier som ligger langt under nivå som fører til skader på omgivelsene. Lindseth understreker også at de jobber etter gjeldende støyforskrift.

-Siden midten av februar har vi operert med et kveldsskift som jobber frem til kl 23:00. Deres eneste oppgave er å flytte steinmasser fra innsiden av bygget og ut slik at de er klare for å laste neste morgen. Vi har i dette tidsrommet ingen dispensasjon fra støyforskriften og forholder oss til gjeldende støygrenser, sier Lindseth.

I tillegg til fjelluttak i grunnen har også arbeidene med gjenoppbyggingen startet. En stor del av det permanente bæresystemet i stål er på plass og støpearbeid i kjelleren er i gang. Den totale byggeaktiviteten genererer en del trafikk og det er viktig for Øst-Riv å formidle at de tar trafikksikkerhet på alvor.

Vi har hatt god dialog med myndighetene underveis og har utarbeidet en skiltplan som skal gjøre logistikken tryggere og bedre. Vi er også opptatt av å ha en god dialog med WANG som har inngang rett ved innkjøringsporten. Vi vil takke alle som ferdes rundt ambassaden for at det vises overvåkenhet i trafikkbildet — enten man er gående, syklende eller sitter bak et lastebilratt, avslutter Lindseth.

***

Februar 2021 — Planene framover på Ambassaden

– Jul og nyttår er vel overstått — og produksjonen går som planlagt på Ambassaden, forteller Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet på Ambassaden.

Kuldeperioden

– Den vedvarende kalde perioden skapte litt hodebry for oss da vi skulle koble om fjernvarmen slik at gravearbeidene kunne fortsette, sier Lindseth.

– Men vi fikk heldigvis løst dette. Vi fortsetter selvsagt å holde kontinuerlig overvåkning over rystelser i forbindelse med sprengningsarbeidene våre –og vi ser at disse er lave i Ambassadens nabobygg. Vi har selvsagt respekt for at enkelte kan oppleve dette på en annen måte.

Planen framover

I mars er det meningen å etablere nye betongkonstruksjoner på Ambassaden — og ifølge prosjektframdriften ser det ut til dette kan gjennomføres som planlagt.

– Naboene som har utsikt ned mot tomta vil kunne se at vi har hektiske dager med utfordrende logistikk, sier Lindseth.

– Alle våre sjåfører setter stor pris på den forståelse og smidighet som vises av alle beboere og andre personer som befinner seg i nærområdet. Vi ber dere om å fortsette å huske på de store blindsonene lastebilene våre har –og holde trygg avstand til alle våre kjøretøyer.

Ny fasade

Lindseth forteller også at fasaderehabiliteringen går som planlagt. Nye stillas er nå satt opp på Ambassadens fasade langs Løkkeveien.

– Her fjerner vi nå gammel og dårlig betong — og fasaden reetablertes til gammel prakt. Disse arbeidene vil pågå gjennom vinteren og fram mot sommeren, avslutter Thomas Lindseth hos Øst-Riv.

***

Desember 2020 — En stille jul i Ambassaden

Sprengningsarbeidet ved Ambassaden tar en lengre pause i julen.

– Vi nærmer oss jul og kan se tilbake på noen hektiske måneder med omfattende arbeider ved Ambassaden, sier Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet i Ambassaden.

Mindre arbeid i julen

– Mye av det tyngste arbeidet går nå mot slutten, forteller Lindseth.
— Prosjektet har hatt god produksjon og følger oppsatt plan inn mot julen.

Sprengningsarbeidene har nå pågått over noen uker — noe de nærmeste naboene helt sikker har lagt merke til. Rystelsesmålerne montert på de nærmeste byggene har vist svært lave utslag på rystelser — og langt under de fastsatte rystelseskravene. Dette kontrolleres etter hver salve.
Siste dag med sprengningsarbeidet før jul var torsdag 17. desember, og dette arbeidet starter ikke opp igjen mandag 4. januar 2021.

Stor respekt

– Vi har stor respekt for julehøytiden og ønsker ikke å utføre noe sprenging i løpet av årets juleferie.

Lindseth opplyser om at det vil utføres noe arbeid utenfor bygningskroppen mandag og tirsdag før julaften, men det vil ikke bli uttransportering av steinmasser. Innvendige arbeider vil pågå i Ambassaden fram til 23. desember og fortsette gjennom romjulen.

– Disse arbeidene antas å ha svært begrenset påvirkning på naboene ettersom Ambassadens bygningskropp tar av for mye av støyen, avslutter Lindseth.
Alle vi som jobber i og med Ambassaden vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle en god jul og et godt nytt år!

Arbeid i Ambassaden julen 2020:

  • Siste dag med sprengningsarbeider i Ambassaden før jul er torsdag 17. desember.
  • NB! Noe pigging må påregnes mandag 21. desember og tirsdag 22. desember. Ingen utlasting av steinmasser.
  • Siste arbeidsdag i Ambassaden er onsdag 23. desember.
  • Kun begrenset og redusert drift i uka som varer fra 21. desember til 25. desember.
  • Kun begrenset innvendig arbeid i Ambassaden i romjulen.
  • Mandag 4. januar 2021 er det oppstart av normal drift på byggeplassen, med oppstart sprengningsarbeider etter jul mandag 4. januar 2021.

***

November 2020 — Sprengningsarbeid

Her kommer gode råd til Ambassadens naboer i forbindelse med vinterens sprengningsarbeid.

– Vi nærmer oss nå oppstart av sprengningsarbeider på utsiden av Ambassaden, sier Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet i Ambassaden.

Varsling med sirene

– Mye av bygget står nå på stålutvekslinger mens vi etablerer en ny kjeller under den eksisterende konstruksjonen. Vi vil nå gå inn i en lang periode med pigging og sprengning — fra november og fram mot våren.

Lindeth forteller at gatene rundt Ambassaden vil sperres for trafikk ved hjelp av egne vakter under sprengningen. Det vil samtidig varsles med en sirene. Når man hører denne sirenen, må man gå bort fra altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot Ambassaden. Trekk innendørs og bort fra vinduer som vender i retning sprengningsstedet. Hensikten med disse rådene er å begrense skadekonsekvensene ved et eventuelt uhell med sprut/utkast av stein fra sprengningen.

– Vi anbefaler naboene rundt Ambassaden om å feste veggbilder og lignende godt — og sørge for at løse gjenstander ikke står «på̊ vippen» i skap eller oppå hyller. Vibrasjoner fra sprengningen kan flytte gjenstander det lille som skal til for at de faller ned. Vær også̊ oppmerksom på at barn eller husdyr kan reagere på vibrasjonen eller drønnet fra sprengningen — og i enkelte tilfeller bli urolige eller våkne.

Måle rystelser

Lindseth forteller at sprengningsarbeidet kan medføre at naboer vil kunne kjenne at «hele huset rister».

– Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet, sier Lindseth.

– Vi har montert rystelsesmålere som kontinuerlig logger påvirkningen fra sprengningen på Ambassadens ulike nabobygg. Man kan føle at det er dramatisk, kraftig og ubehagelig under selve sprengningen, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Arbeidet vårt utføres med strenge krav til sikkerhet.

***

TIDSPUNKT FOR SPRENGNINGSARBEIDENE

Det støyende arbeidet starter 08.00–11.00 og fortsetter fra 12.00–17.00.

I en periode fra 11.00–12.00 er vi forpliktet til å overholde de generelle støyrestriksjonene som gjelder for Oslo kommune.

Oktober — Støyende arbeid

Viktig informasjon til Ambassadens naboer om pigging, sprenging og tungtransport.

Ambassaden ønsker å gi alle naboer oppdatert informasjon om oppussingen og de ulike byggeprosessene hos oss. Vi håper på god dialog med alle involverte — og har respekt for at enkelte opplever støy fra byggeplassen.

– Prosjektet er nå inne i en periode hvor det foregår sikringsarbeider både på innsiden og utsiden av Ambassaden, forteller Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg — i høyden, bredden eller grunnen. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet i Ambassaden.

Uttak av fjell

– Sikringsarbeidet gjøres som en forberedelse til det omfattende fjelluttaket som skal foregå utover vinteren, våren og sommeren for å etablere den nye kjelleren under bygget, sier Lindseth.

Han forteller at fjelluttaket vil gjøres med en kombinasjon av pigging og sprengning. Løsmassen vil deretter fraktes ut med lastebiler — og det vil naturlig nok bli mye tungtransport inn og ut av Ambassaden i tiden framover. Lastebilene som gjennomfører oppdraget har en utvidet blindsone — noe plakatene rundt byggeplassen informerer om.

– Vi håper alle som ferdes i området opptrer varsomt — spesielt med tanke på at vi går inn i en årstid med mindre dagslys, sier Lindseth.

Skole som nabo

Den videregående skolen Wang Toppidrett er en av Ambassadens nærmeste naboer. Når det er eksamensdager der, må vi sørge for at det ikke produseres støy utover det som er vedtatt i støyforskriften. Vi vil informere mer om de aktuelle datoene og tidspunktene for eksamener når vi er blitt gjort kjent med disse.

– Vi har også lagt inn en periode uten pigging eller sprengning fra klokka 11.00 til 12.00 hver dag, avslutter Thomas Lindseth hos Øst-Riv.

Kontakt oss

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å bo, arbeide eller ferdes i nærheten av Ambassaden når byggeprosjektet pågår. Har du spørsmål eller ønsker å komme i dialog med oss, kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: ambassaden@fredensborg.no

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store