Ambassaden blir et flott og åpent bygg med inkluderende byrom, en berikelse for bydelen og Oslo sentrum. Vi ser frem til en god dialog med naboene både gjennom byggeprosessen og når vi har flyttet inn.

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å bo, arbeide eller ferdes i nærheten av Ambassaden når byggeprosjektet pågår.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i dialog med oss, kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: ambassaden@fredensborg.no

April 2021 — Høy aktivitet og god fremdrift på ambassaden

-Vi har lagt bak oss et par svært hektiske måneder når det gjelder fjelluttak. Dette innebærer dessverre noe støy og økt lastebilaktivitet. Fremdriften har imidlertid vært god og mot sommeren vil aktiviteten bli noe mindre enn den er i dag. Vi regner med å være helt ferdig med fjelluttaket i september/oktober, sier Tomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv måler kontinuerlig rystelser i området som følge av sprengningsarbeidene, som så langt viser tilfredsstillende lave verdier som ligger langt under nivå som fører til skader på omgivelsene. Lindseth understreker også at de jobber etter gjeldende støyforskrift.

-Siden midten av februar har vi operert med et kveldsskift som jobber frem til kl 23:00. Deres eneste oppgave er å flytte steinmasser fra innsiden av bygget og ut slik at de er klare for å laste neste morgen. Vi har i dette tidsrommet ingen dispensasjon fra støyforskriften og forholder oss til gjeldende støygrenser, sier Lindseth.

I tillegg til fjelluttak i grunnen har også arbeidene med gjenoppbyggingen startet. En stor del av det permanente bæresystemet i stål er på plass og støpearbeid i kjelleren er i gang. Den totale byggeaktiviteten genererer en del trafikk og det er viktig for Øst-Riv å formidle at de tar trafikksikkerhet på alvor.

Vi har hatt god dialog med myndighetene underveis og har utarbeidet en skiltplan som skal gjøre logistikken tryggere og bedre. Vi er også opptatt av å ha en god dialog med WANG som har inngang rett ved innkjøringsporten. Vi vil takke alle som ferdes rundt ambassaden for at det vises overvåkenhet i trafikkbildet — enten man er gående, syklende eller sitter bak et lastebilratt, avslutter Lindseth.

***

Februar 2021 — Planene framover på Ambassaden

– Jul og nyttår er vel overstått — og produksjonen går som planlagt på Ambassaden, forteller Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet på Ambassaden.

Kuldeperioden

– Den vedvarende kalde perioden skapte litt hodebry for oss da vi skulle koble om fjernvarmen slik at gravearbeidene kunne fortsette, sier Lindseth.

– Men vi fikk heldigvis løst dette. Vi fortsetter selvsagt å holde kontinuerlig overvåkning over rystelser i forbindelse med sprengningsarbeidene våre –og vi ser at disse er lave i Ambassadens nabobygg. Vi har selvsagt respekt for at enkelte kan oppleve dette på en annen måte.

Planen framover

I mars er det meningen å etablere nye betongkonstruksjoner på Ambassaden — og ifølge prosjektframdriften ser det ut til dette kan gjennomføres som planlagt.

– Naboene som har utsikt ned mot tomta vil kunne se at vi har hektiske dager med utfordrende logistikk, sier Lindseth.

– Alle våre sjåfører setter stor pris på den forståelse og smidighet som vises av alle beboere og andre personer som befinner seg i nærområdet. Vi ber dere om å fortsette å huske på de store blindsonene lastebilene våre har –og holde trygg avstand til alle våre kjøretøyer.

Ny fasade

Lindseth forteller også at fasaderehabiliteringen går som planlagt. Nye stillas er nå satt opp på Ambassadens fasade langs Løkkeveien.

– Her fjerner vi nå gammel og dårlig betong — og fasaden reetablertes til gammel prakt. Disse arbeidene vil pågå gjennom vinteren og fram mot sommeren, avslutter Thomas Lindseth hos Øst-Riv.

***

Desember 2020 — En stille jul i Ambassaden

Sprengningsarbeidet ved Ambassaden tar en lengre pause i julen.

– Vi nærmer oss jul og kan se tilbake på noen hektiske måneder med omfattende arbeider ved Ambassaden, sier Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet i Ambassaden.

Mindre arbeid i julen

– Mye av det tyngste arbeidet går nå mot slutten, forteller Lindseth.
— Prosjektet har hatt god produksjon og følger oppsatt plan inn mot julen.

Sprengningsarbeidene har nå pågått over noen uker — noe de nærmeste naboene helt sikker har lagt merke til. Rystelsesmålerne montert på de nærmeste byggene har vist svært lave utslag på rystelser — og langt under de fastsatte rystelseskravene. Dette kontrolleres etter hver salve.
Siste dag med sprengningsarbeidet før jul var torsdag 17. desember, og dette arbeidet starter ikke opp igjen mandag 4. januar 2021.

Stor respekt

– Vi har stor respekt for julehøytiden og ønsker ikke å utføre noe sprenging i løpet av årets juleferie.

Lindseth opplyser om at det vil utføres noe arbeid utenfor bygningskroppen mandag og tirsdag før julaften, men det vil ikke bli uttransportering av steinmasser. Innvendige arbeider vil pågå i Ambassaden fram til 23. desember og fortsette gjennom romjulen.

– Disse arbeidene antas å ha svært begrenset påvirkning på naboene ettersom Ambassadens bygningskropp tar av for mye av støyen, avslutter Lindseth.
Alle vi som jobber i og med Ambassaden vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle en god jul og et godt nytt år!

Arbeid i Ambassaden julen 2020:

  • Siste dag med sprengningsarbeider i Ambassaden før jul er torsdag 17. desember.

***

November 2020 — Sprengningsarbeid

Her kommer gode råd til Ambassadens naboer i forbindelse med vinterens sprengningsarbeid.

– Vi nærmer oss nå oppstart av sprengningsarbeider på utsiden av Ambassaden, sier Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet i Ambassaden.

Varsling med sirene

– Mye av bygget står nå på stålutvekslinger mens vi etablerer en ny kjeller under den eksisterende konstruksjonen. Vi vil nå gå inn i en lang periode med pigging og sprengning — fra november og fram mot våren.

Lindeth forteller at gatene rundt Ambassaden vil sperres for trafikk ved hjelp av egne vakter under sprengningen. Det vil samtidig varsles med en sirene. Når man hører denne sirenen, må man gå bort fra altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot Ambassaden. Trekk innendørs og bort fra vinduer som vender i retning sprengningsstedet. Hensikten med disse rådene er å begrense skadekonsekvensene ved et eventuelt uhell med sprut/utkast av stein fra sprengningen.

– Vi anbefaler naboene rundt Ambassaden om å feste veggbilder og lignende godt — og sørge for at løse gjenstander ikke står «på̊ vippen» i skap eller oppå hyller. Vibrasjoner fra sprengningen kan flytte gjenstander det lille som skal til for at de faller ned. Vær også̊ oppmerksom på at barn eller husdyr kan reagere på vibrasjonen eller drønnet fra sprengningen — og i enkelte tilfeller bli urolige eller våkne.

Måle rystelser

Lindseth forteller at sprengningsarbeidet kan medføre at naboer vil kunne kjenne at «hele huset rister».

– Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet, sier Lindseth.

– Vi har montert rystelsesmålere som kontinuerlig logger påvirkningen fra sprengningen på Ambassadens ulike nabobygg. Man kan føle at det er dramatisk, kraftig og ubehagelig under selve sprengningen, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Arbeidet vårt utføres med strenge krav til sikkerhet.

***

TIDSPUNKT FOR SPRENGNINGSARBEIDENE

Det støyende arbeidet starter 08.00–11.00 og fortsetter fra 12.00–17.00.

I en periode fra 11.00–12.00 er vi forpliktet til å overholde de generelle støyrestriksjonene som gjelder for Oslo kommune.

Oktober — Støyende arbeid

Viktig informasjon til Ambassadens naboer om pigging, sprenging og tungtransport.

Ambassaden ønsker å gi alle naboer oppdatert informasjon om oppussingen og de ulike byggeprosessene hos oss. Vi håper på god dialog med alle involverte — og har respekt for at enkelte opplever støy fra byggeplassen.

– Prosjektet er nå inne i en periode hvor det foregår sikringsarbeider både på innsiden og utsiden av Ambassaden, forteller Thomas Lindseth, avdelingsleder i Øst-Riv.

Øst-Riv er et selskap som er eksperter på å rive, rehabilitere og utvide bygg — i høyden, bredden eller grunnen. De er leid inn av Fredensborg for å utføre deler av arbeidet i Ambassaden.

Uttak av fjell

– Sikringsarbeidet gjøres som en forberedelse til det omfattende fjelluttaket som skal foregå utover vinteren, våren og sommeren for å etablere den nye kjelleren under bygget, sier Lindseth.

Han forteller at fjelluttaket vil gjøres med en kombinasjon av pigging og sprengning. Løsmassen vil deretter fraktes ut med lastebiler — og det vil naturlig nok bli mye tungtransport inn og ut av Ambassaden i tiden framover. Lastebilene som gjennomfører oppdraget har en utvidet blindsone — noe plakatene rundt byggeplassen informerer om.

– Vi håper alle som ferdes i området opptrer varsomt — spesielt med tanke på at vi går inn i en årstid med mindre dagslys, sier Lindseth.

Skole som nabo

Den videregående skolen Wang Toppidrett er en av Ambassadens nærmeste naboer. Når det er eksamensdager der, må vi sørge for at det ikke produseres støy utover det som er vedtatt i støyforskriften. Vi vil informere mer om de aktuelle datoene og tidspunktene for eksamener når vi er blitt gjort kjent med disse.

– Vi har også lagt inn en periode uten pigging eller sprengning fra klokka 11.00 til 12.00 hver dag, avslutter Thomas Lindseth hos Øst-Riv.

Kontakt oss

Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å bo, arbeide eller ferdes i nærheten av Ambassaden når byggeprosjektet pågår. Har du spørsmål eller ønsker å komme i dialog med oss, kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: ambassaden@fredensborg.no

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store